lunes, 26 de enero de 2009

erlojua

jueves, 22 de enero de 2009

La caída de Bilbao

Resumen del documental producido por la ETB de la caída de Bilbao
miércoles, 21 de enero de 2009

Bigarren Errepublika, Autonomiako Estatutua eta Gerra Zibilari buruzko testuak

Testu historiko baten iruzkina
.................................................................


Testu historikoak historialariek euren lanerako erabiltzen duten iturria dira. Dokumentuetan garai zehatz bateko errealitatearen zati bat dago irudikatuta eta testu horien azterketa oinarrizkoa da historia ezagutzeko.


Testu historiko baten iruzkina ondo egiteko hainbat eragiketa
egin behar da: sailkatu, aztertu eta iruzkina egin.

1. Testuaren sailkapena
Testu historikoa adi-adi irakurri ondoren sailkatu egin beharko da modu labur eta soilean, ondorengo alderdiak azpimarratuz:

- Testuaren gaia. Testuak mota askotakoak izan daitezke: juridikoak (legeak, dekretuak, konstituzioak, tratatuak, itunak, kontratuak, etab.), dokumentalak (erroldak, katastroak, erlazio estatistikoak, etab.), lekukotasunezkoak (memoriak, autobiografiak, karta pertsonalak, etab.), narratiboak (lan literarioak, iritzi-artikuluak, kazetaritza-testuak, etab.) edo historiografikoak (egile batek gertaera bati buruz, gero egindako azterketa).
- Egilearen identifikazioa. Testuaren egilea identifikatzea beharrezkoa da egilea bera garrantzitsua denean edo testua hobeto ulertzeko. Dokumentuan egilearen izena ageri ez baldin bada, ahal den neurrian, nor den ondorioztatzen saiatuko gara testuak eskaintzen dituen arrastoetan oinarrituz, Testuak egile bat baino gehiago baldin baditu adierazi egin beharko da, edo testua inpertsonala edo anonimoa baldin bada. Gainera, egilearen subjektibotasuna edo alderdikeria nabarmena denean, egilearen ezaugarri biografikoak garatzea beharrezkoa izango da; kasu honetan, sailkapenaren atalean nahikoa izango da egilearen aipamen laburra egitea eta ezaugarri biografikoak iruzkinean
garatzea.
-Testuaren xedea eta helburua. Testua nori zuzenduta dagoen adierazi behar da eta dokumentuak zer-nolako helburua duen.
- Testuaren kokapena denboran eta espazioan. Azkenik, testua espazioan eta denboran kokatzea beharrezkoa izango da.
Batzuetan data zehatzak ez du garrantzirik, baina testua zein garai historikotan kokatzen den adierazi behar da beti.

2. Testuaren azterketa
Zati honetan testua berriro irakurri beharko da oso adi, oinarrizko ideiak azpimarratuz. Ondoren, ideia horiek modu logikoan eta hierarkikoan aurkeztuko,dira eta baita testuko kontzeptuak ere; antolamendu horretan ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizi beharko dira.
Halaber, testuko oinarrizko kontzeptuak argitu beharko dira, terminoak, aipamenak eta egoerak azalduz; izen bereziak, instituzioak eta termino teknikoak ere argitu beharko dira.

3. Iruzkina
Zatirik garrantzitsuena da, bertan azterketaren atalean adierazitako testuko ideiak garai horretako gertaera historikoekin erlazionatu beharko baitira. Ondorengo urratsak jarrai daitezke:
- Testuko gaia ulergarriagoa egiten duten aurrekariak aipatu,
- Testua bertan ageri den gai historiko orokorrarekin erlazionatu.
- Testuan adierazitakotik atera daitezkeen ondorioak adierazi.
- Testuaren egilea eta bere egoera pertsonala kritikatu.
- Testua beste iturri batzuen bidez gai horri buruz ditugun ezagupenekin konparatu.
Azkenik, garrantzitsua izango da gai orokorraren testuinguruan dokumentuak duen garrantzia baloratuko duen ondorio laburra eskaintzea.

Bigarren Errepublika, Autonomiako Estatutua eta Gerra Zibilari buruzko testuak

17. TESTUA. 1931KO KONSTITUZIOA
Espainiak, bere subiranotasunaz baliatuz eta Gorte Konstituziogileek ordezkatuta, honako konstituzio hau agindu eta berresten du:
1. art. Espainia klase guztietako langileen errepublika demokratikoa da, askatasun eta justizia erregimenean antolatutakoa. Bere organo guztien botereak herrian sortzen dira. Errepublika estatu integrala da, udalerrien eta eskualdeen autonomiarekin bateragarria.
3. art. Estatuak ez du erlijio ofizialik.

8. art. Espainiar estatua, bere egungo lurraldearen muga zatiezinen barruan, probintziatan mankomunatutako udalerriez eta autonomia erregimenean eratutako eskualdeez osatuta egongo da.

10. art. Ezaugarri historiko, kultural eta ekonomiko komunak dituzten probintzia mugakide batek edo gehiagok, espainiar estatuaren barman nukleo politiko-administratiboa osatzeko eskualde autonomo gisa antolatzea erabakitzen badute, euren estatutua aurkeztuko dute (...)

26. art. (...) Estatuak, eskualdeek, probintziek eta udalerriek ez dituzte elizak eta elkarte eta erakunde erlijiosoak mantenduko, ez dute haien alde egingo eta ez diete diruz lagunduko. Lege berezi batek elizaren aurrekontua erabat azkentzea arautuko du, bi urteko epean gehienez. Deseginda geldituko dira hiru boto kanonikoez gain estatuaren legezkoa ez den beste agintaritza bati men egiteko beste boto berezi bat estatutuen bidez inposatzen duten ordena erlijiosoak.

51. art. Botere legegilea herriarena da eta Gorteen edo Diputatuen Kongresuaren bitartez erabiltzen du.

52. art. Diputatuen Kongresua sufragio unibertsal, berdin, zuzen eta sekretuaren bitartez hautatutako ordezkariek osatzen dute.

94. art. Justizia estatuaren izenean administratzen da.(...) Epaileak independenteak dira euren funtzioan. Legearen mende bakarrik daude.
Gorte Konstituziogileen jauregian, mila bederatziehun eta hogeita hamaikako abenduaren bederatzian. — Julián Besteiro Gorteetako presidentea.

Bigarren Errepublika, Autonomiako Estatutua eta Gerra Zibilari buruzko testuak

18. TESTUA. FRONTE POPULARRAREN PROGRAMA
Alderdiak (...) berehala izango den hauteskunde lehian euren indarren koalizioari oinarri eta kartel gisa balioko dien plan politiko komuna adostera iritsi dira. (...) Koalizioan elkartutako alderdiek honako konpromiso hauek hartu dituzte:
Lege baten bitartez, 1933ko azaroaz geroztik egindako delitu politiko eta sozialen amnistia zabala ematera, auzitegiek halakotzat jo ez bazituzten ere (...)
Askatasunaren eta justiziaren defentsan, estatu errepublikanoaren eta bere erregimen konstituziogilearen funtsezko misio gisa, koalizioan elkartutako alderdiek Konstituzioaren agintea berrezarriko dute. (...)

Errepublikanoek ez dute onartzen lurra nazionalizatu eta nekazariei emateko printzipioa, alderdi sozialistako ordezkariek eskatutakoa. Baina komenigarritzat jotzen dituzte proposatzen diren hainbat neurri, esaterako, nekazarien berrerospena (...)
Alderdi errepublikanoek ez dituzte onartzen alderdi langileek proposatutako banka nazionalizatzeko neurriak; baina, bestalde, onartzen dute gure banka sistemak hainbat hobekuntza behar dituela (...).
Alderdi errepublikanoek ulertzen duten Errepublika ez da klaseen arrazoi sozial edo ekonomikoek zuzendutako errepublika, interes publiko eta aurrerapen sozialeko arrazoiek bultzatutako askatasun demokratikoko erregimena baizik. Baina arrazoi horrexegatik, politika errepublikanoak produkzioaren interes orokorrak uzten duen muga goreneraino igo behar lituzke langileen baldintza moralak eta materialak, muga horretatik kanpo pribilegio sozial eta ekonomiko guztien gainetik egon behar duten sakrifizioei begiratu gabe. Alderdi errepublikanoek ez dute onartzen alderdi sozialistaren ordezkaritzak eskatutako langileen kontrola.
Fronte Popularraren Programa. Sozialista, 1936ko urtarrilak 16

Bigarren Errepublika, Autonomiako Estatutua eta Gerra Zibilari buruzko testuak

19. TESTUA. LIZARRAKO ESTATUTUA
1. art. Gaur egungo Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaia probintziek osatzen duten Euskal Herria nortasun politiko propioa duen entitate natural eta juridikoa dela adierazten da eta espainiar estatuaren barruan estatu autonomo gisa bere kasa gobernatzeko eta eratzeko eskubidea aitortzen zaio. Estatutu honetan hitzartutako Harremanei buruzko Legeko arauen arabera antolatuta biziko da espainiar estatuarekin. Aipatutako probintzia bakoitza, bestalde, modu autonomoan eratu eta gobernatuko da, nazioaren batasunaren barrruan.
15. art. Euskal estatuak eskumena du legeak egiteko eta admmistratzeko eta epaitzeko eta bere lege eta dekretuak eta bere auzitegi eta epaitegien epaiak betearazi ditzake honako arlo hauetan: Euskal Herriaren eraketa eta autonomia erregimena (...); Justizia antolamendua eta administrazioa (...); zerga eta ekonomia erregimena (...); Euskal Herriko bizitza eta politika ekonomikoa; segurtasun publikoa eta defentsa, polizia, armada eta itsas armada barne (...); osasuna eta higienea (...); irakaskuntza bere maila eta espezialitate guztietan (...); gizarte eta lan legeria (...) gutxienez Espainiako legeriak zigortutako proletarioen lorpenetatik abiatuta (...); ongintza (...); herri lanak (...); barne komunikazioak (...); legeria zibila, hipoteka legea, prozesu legea eta notario legea; Elizaren eta aulki santuarekin konkordatua negoziatuko duen Euskal Estatuaren arteko harremanak.
16. art. Euskaldunen hizkuntza nazionala ofizialtzat joko da gaztelaniaren baldintza berdinetan.
Lizarran, 1931ko ekainaren 14an.

Bigarren Errepublika, Autonomiako Estatutua eta Gerra Zibilari buruzko testuak

20. TESTUA. EUSKAL HERRIKO ESTATUTUARI BURUZKO LEGEA (1936)
Diputatuen Kongresuak honako LEGE hau agindu eta berretsi du:

1. art. Errepublikako Konstituzioaren eta Estatutu honen arabera, Arabak, Gipuzkoak eta Bizkaiak eskualde autonomoa osatzen dute espainiar estatuaren barruan eta "Euskal Herria" izena hartu du. Bere lurraldea aipatutako probintziek gaur egun osatzen dutena izango da eta horiek, aldi berean, modu autonomoan gobernatuko dira (...). Euskara, gaztelania bezala, Euskal Herriko hizkuntza ofiziala izango da (...).
5. art. Euskal Herriari dagokio bere lurralde autonomoaren barruko babes juridikorako eta ordena publikoa mantentzeko polizia erregimena ezartzea.
10. art. Euskal Herriaren botereak herrian sortzen dira eta Errepublikako Konstituzioaren eta Estatutu honen arabera erabiliko dituzte berak erabakitzen dituen organoek honako mugapen hauen arabera:
a) Eskualdeko organo legegilea (...) sufragio unibertsal, berdin, zuzen eta sekretu bidez (...) hautatuko da.
b) Organo betearazleak organo legegilearen konfiantza izan behar du eta presidentea izango da eskualdearen ordezkaria Errepublikarekiko harremanetarako (...).
Lehen xedapen iragankorra. Gerra zibilak eragindako ez ohiko baldintzek irauten duten bitartean, Euskal Herrian behin-behineko Gobernuak aginduko du Estatutu honetan xedatutako eskumen guztiekin. Behin-behineko Gobernu horretako lehendakaria Estatutua promulgatu ondorengo zortzi egunen barman izendatuko dute euskal udalak osatzen dituzten eta euren botoa askatasunez eman dezaketen herriak aukeratutako zinegotziek (...). Behin-behineko Gobernuko lehendakariaren hautaketa Bizkaiko gobernadore zibilak egiaztatuko du (...). Horrela hautatutako lehendakariak behin-behineko Gobernuko kideak izendatuko ditu eta horiek ez dira bost baino gutxiago izango (...)
Diputatuen Kongresua, 1936ko urriak 4
Madrilgo Gazeta, 281. alea, 1936ko urriaren 7koa.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 1. alea, 1936ko urriaren 9koa.

Bigarren Errepublika, Autonomiako Estatutua eta Gerra Zibilari buruzko testuak

21. TESTUA. KONTZERTU EKONOMIKOAK EZEZTATZEA
Euskal herriko probintzietan ekonomia arloan indarrean dagoen sistema itunduak pribilegio nabarmena du erregimen arruntari lotutako gainerako lurralde nazionalarekiko, baina ez probintzia horietako Aldundiek arlo horretan duten autonomía zabalagatik bakarrik, probintzia horietako zergapekoak karga publikoak altxatzeko egin behar duten ahalegin txikiagoagatik baizik (...).
Kontzertua mesedegarri izan zuten askok ahaztu egin zuten botere publikoak eman zien zarrastelkeria eta, Gipuzkoan eta Bizkaian, armak hartu zituzten uztailaren 17an abiarazitako Mugimendu Nazionalaren aurka eta traizioz erantzun zioten salbuespenezko eskuzabaltasunari (...).
Zerga eta administrazio erregimenaren berezitasunak bere izaera nazionala eta Aberriaren patu komunarekiko atxikipenaren suhartasuna gero eta gehiago goraipatzeko balio izan du hainbat probintziatan, esaterako, Nafarroa txit leialean. Besíe batzuetan, aldiz, Espainiaren aurkako politika baldarra egiteko balio izan du eta zirkunstantzia horrek (...), kalte larriak eragiteko tresna gisa erabili zuten sisteman amaiera jartzera behartzen du. Gogoeta beraien arabera, Arabako probintzian gaur egun indarrean dagoen sistemak jarraitu egin behar du (...)

lunes, 5 de enero de 2009

El aprendizaje dialógico